Yevgeny Borisovitch Volgin (MGSV)

Yevgeny Borisovitch Volgin (MGSV)

Batgirl (Arkham Knight)

Batgirl (Arkham Knight)

Dogmeat (Fallout 4)

Dogmeat (Fallout 4)

Pip-Boy 3000 Mark IV (Fallout 4)

Pip-Boy 3000 Mark IV (Fallout 4)

Togusa (Ghost in the Shell)

Togusa (Ghost in the Shell)

Batou (Ghost in the Shell)

Batou (Ghost in the Shell)

Motoko Kusanagi (Ghost in the Shell)

Motoko Kusanagi (Ghost in the Shell)

Red Robin (Arkham City)

Red Robin (Arkham City)

Batman (Arkham Knight)

Batman (Arkham Knight)

Batman (Arkham Knight - Arkham City skin)

Batman (Arkham Knight - Arkham City skin)

Batman (Arkham Knight - Batman Beyond skin)

Batman (Arkham Knight - Batman Beyond skin)

Gamma Hunter

Gamma Hunter